Realränta: En viktig faktor för din ekonomi

Realränta är den ränta som gäller när inflationen har räknats bort från den nominella räntan. Med andra ord är det räntan som justerats för prisökningar i ekonomin. Realräntan är ett mätverktyg för köpkraft, och är ett viktigt begrepp inom både sparande och lån.

Skillnaden mellan realränta och nominell ränta

Nominell ränta är den ränta som avtalas mellan långivaren och låntagaren och den ränta som oftast används i bankernas annonsering av sparkonton, bolån och privatlån. Realräntan är något helt annat på så sätt att realräntan tar hänsyn till inflationen, vilket innebär att den är en mer korrekt indikator på den verkliga avkastningen på investeringar och lån.

För att få fram realräntan så tar du den nominella räntan och drar ifrån inflationen. Om till exempel den nominella räntan är 7% och inflationen är 6%, blir realräntan 1%. Detta betyder att du efter att ha justerat för inflationen bara har en realränta på 1%.

Negativ realränta

En negativ realränta innebär att den nominella räntan är lägre än inflationen. Om till exempel nominell ränta är 7% och inflationen är 10%, kommer realräntan att vara -3%. Detta innebär att den reella skulden på ett lån minskar, men om du har ett sparkonto eller investeringskonto kan det leda till förlust av köpkraft.

Det är inte lätt att spå kring när realräntan ska stiga eller falla. Real kalkylränta är ett begrepp som inkluderar den förväntade inflationen när man bedömer hur mycket ett projekt eller en investering kommer att generera i framtiden. Det används ofta i företagsvärderingar och projektbedömningar.

Faktorer som påverkar realräntan

Realränta påverkas av flera faktorer. Vi har här listat de viktigaste anledningarna till att realräntan sjunker eller stiger:

 • Inflation
  Detta är den största faktorn som påverkar realräntan. Om inflationen ökar så minskar realräntan och vice versa.
 • Riksbankens räntepolitik
  Om riksbanken höjer styrräntan ökar också realräntan och vice versa.
 • Ekonomisk tillväxt
  Om ekonomin växer så ökar efterfrågan på kapital och realräntan kan därmed öka. Om ekonomin däremot stagnerar eller minskar så minskar efterfrågan på kapital, vilket leder till motsatt effekt.
 • Investeringar i olika tillgångar
  Om det exempelvis är hög efterfrågan på obligationer kan räntorna sjunka och realräntan minska. Om det däremot är hög efterfrågan på aktier eller fastigheter kan realräntan öka.

Realränta och inflation

Som vi precis var inne på är inflationen den största drivande kraften bakom realräntans förändringar. Om den nominella räntan förblir densamma men inflationen stiger så sjunker realräntan. Detta beror på att den nominella räntan inte tar hänsyn till inflationen, vilket gör att räntan i reala termer minskar. Låntagare som har lån med fast ränta kan dra nytta av hög inflation eftersom de kan återbetala sina lån med pengar som blir värda mindre.

För långivare är detta problematiskt, eftersom de pengar de får in är värda mindre. De kan då reagera genom att höja den nominella räntan för att kompensera för inflationen. Detta skulle göra att realräntan ökar igen och därmed göra det dyrare för låntagare att ta lån. Samtidigt kan högre räntor minska efterfrågan på lån och därmed påverka ekonomin negativt.

I allmänhet kan hög inflation göra det svårare för låntagare att klara av sina lån och öka skuldbördan för många hushåll och företag. Därför är det viktigt för både låntagare och långivare att förstå hur inflationen påverkar realräntan och att vidta lämpliga åtgärder för att hantera risken.

Hur påverkar förändringar i realräntan dina lån?

Realräntan spelar en stor roll för personer som har lån. När realräntan ökar, ökar också kostnaden för att ta ett lån. Detta beror på att långivaren måste ta hänsyn till inflationen och den högre kostnaden för att låna pengar. Om realräntan ökar kan det leda till högre räntor på befintliga lån efter bindningstiden har löpt ut, och högre räntor på nya lån.

För låntagare kan detta betyda högre månadskostnader och svårigheter att klara av sina återbetalningar. Om realräntan stiger kraftigt kan det också leda till en ökad skuldbörda för många hushåll och företag.

Å andra sidan kan en sänkning av realräntan ha motsatt effekt. Låntagare kan dra nytta av lägre räntor på befintliga lån eller få möjlighet att ta nya lån till lägre räntor. Detta kan öka efterfrågan på lån och därmed stimulera ekonomin.

Hur kan jag följa förändringar i realräntan?

För att följa förändringar i realräntan är det viktigt att hålla sig uppdaterad om ekonomiska nyheter och trender. Enklast är att följa nyhetsrapporteringen från kända finansiella medier, som DI Finans. Många appar tillhandahåller också realtidsdata om räntor och inflation, vilket gör det lättare att följa utvecklingen. 

När denna artikel skrivs (maj 2023) befinner sig styrräntan på 3,5% , och inflationen har skenat iväg till 10,5% under april månad. Det finns dock ingen som kan förutsäga exakt hur räntan och inflationen kommer att utvecklas i framtiden, då det är så många faktorer som påverkar dem, och då det geopolitiska läget snabbt kan förändras. Exakt hur ränteläget kommer se ut om ett, tre eller tio år finns det med andra ord ingen som vet med säkerhet, så det är viktigt att vara försiktig och tänka efter både en och två gånger innan du väljer fast eller rörlig ränta.

Vill du lära dig mer om vad som styr räntan och hur den påverkar din ekonomi i vardagen? Då kan du läsa vår guide om ränta här.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.