1

Inledning

 • 1.1

  Denna personuppgiftspolicy beskriver den hantering av personuppgifter som sker på Lånen.se.

 • 1.2

  När förändringar av rutiner beträffande personuppgiftsbehandling sker kommer personuppgiftspolicyn att uppdateras. Påverkar förändringen redan pågående personuppgiftsbehandling kommer berörda personer att meddelas genom e-post i den utsträckning det är möjligt.

 • 1.3

  Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 18 april 2023. Justeringar av stavfel och liknande ändringar som inte medför någon saklig skillnad gentemot den senaste uppdateringen utfördes senast 1 april 2023.

2

Definitioner

 • 2.1

  Om ingenting annat anges särskilt avses med följande uttryck de definitioner som återfinns intill.

 • 2.2
  • GDPR Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
3

Personuppgiftsansvarig

 • 3.1

  Personuppgiftsansvarig för Lånen.se är Compary AB (556955-1004; hädanefter "Compary") med säte i Göteborg. Föremålet för Comparys verksamhet är i första hand att äga och förvalta jämförelseportaler på internet.

 • 3.2

  Compary kan kontaktas på e-postadressen support@lånen.se. Comparys postadress är Stora Badhusgatan 20, 411 21 Göteborg.

4

Cookies och behandling av personuppgifter

 • 4.1

  Personuppgiftsbehandling sker vid användning av följande funktioner.

 • 4.2
  • Kundomdömen
   Förnamn
   När en användare skickar in ett kundomdöme sparas användarens förnamn. Förnamnet sparas för att det kundomdöme användaren har skrivit ska uppfattas som mer personligt. Användaren tillåts uppge en pseudonym istället för sitt riktiga förnamn. Användaren har möjlighet att istället skicka sitt fullständiga namn. Sker detta ska Compary så snart som möjligt gallra alla delar av namnet utom förnamnet.

   E-postadress
   Användarens e-postadress sparas för att användaren ska kunna kontaktas om en annan användare besvarar kundomdömet, eller om någon annan händelse som är relevant för kundomdömet inträffar.
  • Låneguiden
   Födelseår, inkomst, kreditvärdighet
   Användarens födelseår, inkomst och kreditvärdighet sparas för att Låneguiden ska kunna generera en lista på långivare som med störst sannolikhet kommer att bevilja användarens låneansökan. Uppgifterna kan, om användaren har samtyckt till detta särskilt, användas för att rikta relevant marknadsföring mot användaren. Därutöver sparas uppgifterna alltid anonymiserat för att statistik om långivares beviljandegrad för olika målgrupper ska kunna kartläggas.

   E-postadress
   Användarens e-postadress sparas för att användarens sökresultat ska kunna skickas per e-post för arkivering hos användaren. E-postadressen kan användas för att kontakta användaren i marknadsföringssyfte om ett sådant samtycke har givits särskilt.

   Telefonnummer
   Användarens telefonnummer sparas om användaren har uppgivit detta. För att använda Låneguiden är denna uppgift frivillig. Telefonnumret kan användas för att kontakta användaren i marknadsföringssyfte om ett sådant samtycke har givits särskilt.
  • Statistik och säkerhet
   Cookiefil (sparas i användarens dator)
   När en användare ansluter till någon av tjänstens servrar sparas en s.k. "cookiefil" i användarens enhet, och "cookiefilens" identifikationsnummer sparas i tjänstens databas. "Cookiefilen" sparas för att en ansluten användare ska kunna kännas igen, med syfte att låta användarens personliga inställningar vara tillgängliga även om besökaren inte behöver identifiera sig. "Cookiefilen" kan inte användas för att avslöja användarens personuppgifter. Du har möjlighet att förhindra att "cookiefiler" sparas på din enhet genom att korrigera din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera dock att "cookiefiler" är en nödvändig förutsättning för att denna tjänst, liksom flertalet andra tjänster, ska fungera.

   IP-adress
   Användarens IP-adress sparas för att identifiera och blockera användare vars beteende utgör en säkerhetsrisk.
 • 4.3

  Compary använder sig av de externa tjänsterna Google Analytics (för att erhålla statistik om antalet användare och användarnas beteende) och Cloudflare (för att förbättra tjänstens säkerhet och prestanda). Även dessa externa tjänster kan medföra att "cookiefiler" sparas i användarens enhet. För mer information om vilka uppgifter dessa tjänsteleverantörer sparar hänvisas till respektive tjänsteleverantörs personuppgiftspolicy. Compary förbinder sig att inte dela uppgifter med externa tjänsteleverantörer om uppgifterna kan användas för att identifiera en användare.

 • 4.4

  Compary använder sig av affiliatelänkar till våra kommersiella partners på Lånen. När du klickar på en affiliatelänk sparas anonymiserade cookies i din dator, vilket möjliggör vår provision från våra partners. Detta gör vi för att kunna fortsätta erbjuda våra tjänster kostnadsfritt.

 • 4.5

  Cookies från våra marknadsföringspartners så som Google, Facebook och TikTok kan sparas i din webbläsare när du använder våra tjänster.

 • 4.6

  Du kan när som helst välja att ta bort alla sparade cookies i din webbläsare.

5

Datasäkerhet

 • 5.1

  Samtliga personuppgifter som sparas på tjänstens servrar krypteras med en säkerhetsnivå som är tillräcklig för att garantera oläsbarhet om ett intrång sker och information kommer en obehörig part tillhanda.

 • 5.2

  All kommunikation mellan användaren och tjänsten sker med en krypterad anslutning.

 • 5.3

  Compary arbetar kontinuerligt med att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister. Compary förbinder sig att lämna information om säkerhetsbrister som kan ha medfört att personuppgifter har kommit obehöriga tillhanda.

6

Dina rättigheter

 • 6.1

  Som registrerad har du rätt att få ett registerutdrag. I registerutdraget ska information om samtliga registrerade personuppgifter finnas.

 • 6.2

  Du kan som registrerad alltid begära att Compary uppdaterar inaktuella personuppgifter. Du kan även begära att Compary gallrar dina personuppgifter, oavsett om de är inaktuella eller inte.

 • 6.3

  Ett yrkande om att utnyttja de rättigheter som framgår ovan ska skickas till support@lånen.se.

7

Gallring

 • 7.1

  De personuppgifter som finns sparade på tjänstens servrar gallras senast efter nedanstående angiven tidpunkt.

 • 7.2
  • E-postadress
   Ett (1) år efter registrering, om inte den registrerade godkänner att uppgiften sparas en längre tid.
  • Telefonnummer
   Ett (1) år efter registrering, om inte den registrerade godkänner att uppgiften sparas en längre tid.
 • 7.3

  Uppgifter som används i statistiksyfte kan sparas utan tidsgräns förutsatt att användaren inte kan identifieras genom uppgifterna.

8

Tillsyn

 • 8.1

  Datainspektionen är den myndighet som övervakar tillämpningen av GDPR. Compary står således, i egenskap av personuppgiftsansvarig, under Datainspektionens tillsyn. Har du synpunkter på Comparys tillämpning av GDPR kan du ringa Datainspektionen på 08-657 61 00 eller skicka ett e-postmeddelande till datainspektionen@datainspektionen.se. Läs mer om GDPR på Datainspektionen.se.