Lånen.se

Hantering av personuppgifter

Här finns information om hur vi på Lånen.se hanterar dina personuppgifter. Har du några frågor om vår hantering av personuppgifter är du alltid välkommen att maila [email protected].


1

Inledning

1.1

Denna personuppgiftspolicy beskriver den hantering av personuppgifter som sker på Lånen.se.

1.2

När förändringar av rutiner beträffande personuppgiftsbehandling sker kommer personuppgiftspolicyn att uppdateras. Påverkar förändringen redan pågående personuppgiftsbehandling kommer berörda personer att meddelas genom e-post i den utsträckning det är möjligt.

1.3

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 22 januari 2019. Justeringar av stavfel och liknande ändringar som inte medför någon saklig skillnad gentemot den senaste uppdateringen utfördes senast 6 mars 2019.

2

Definitioner

2.1

Om ingenting annat anges särskilt avses med följande uttryck de definitioner som återfinns intill.

2.2
GDPREuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
PersonuppgifterSamma definition som framgår av artikel 4.1 GDPR.
TjänstenDen jämförelsetjänst som tillhandahålls på webbadressen https://www.lånen.se, inbegripet samtliga tillhörande funktioner som nås genom nämnda webbadress och som inte är att betrakta som "externa tjänster".
Externa tjänsterFunktioner som används av tjänsten, men som tillhandahålls av en tredje part.
AnvändarenEn fysisk eller juridisk person som nyttjar tjänsten, oavsett hur nyttjandet sker.
RegistreradEn användare vars personuppgifter finns sparade på tjänstens servrar.

3

Personuppgiftsansvarig

3.1

Personuppgiftsansvarig för Lånen.se är Veloxia AB (559038-4052; hädanefter "Veloxia") med säte i Stockholm. Föremålet för Veloxias verksamhet är i första hand att äga och förvalta jämförelseportaler på internet.

3.2

Veloxia kan kontaktas på e-postadressen [email protected] eller på telefonnummer 08–520 275 95. Veloxias postadress är Box 1392, 116 74 Stockholm.

4

Behandling av personuppgifter

4.1

Personuppgiftsbehandling sker vid användning av följande funktioner.

4.2
Kundomdömen

Förnamn
När en användare skickar in ett kundomdöme sparas användarens förnamn. Förnamnet sparas för att det kundomdöme användaren har skrivit ska uppfattas som mer personligt. Användaren tillåts uppge en pseudonym istället för sitt riktiga förnamn. Användaren har möjlighet att istället skicka sitt fullständiga namn. Sker detta ska Veloxia så snart som möjligt gallra alla delar av namnet utom förnamnet.

E-postadress
Användarens e-postadress sparas för att användaren ska kunna kontaktas om en annan användare besvarar kundomdömet, eller om någon annan händelse som är relevant för kundomdömet inträffar.

Låneguiden

Födelseår, inkomst, kreditvärdighet
Användarens födelseår, inkomst och kreditvärdighet sparas för att Låneguiden ska kunna generera en lista på långivare som med störst sannolikhet kommer att bevilja användarens låneansökan. Uppgifterna kan, om användaren har samtyckt till detta särskilt, användas för att rikta relevant marknadsföring mot användaren. Därutöver sparas uppgifterna alltid anonymiserat för att statistik om långivares beviljandegrad för olika målgrupper ska kunna kartläggas.

E-postadress
Användarens e-postadress sparas för att användarens sökresultat ska kunna skickas per e-post för arkivering hos användaren. E-postadressen kan användas för att kontakta användaren i marknadsföringssyfte om ett sådant samtycke har givits särskilt.

Telefonnummer
Användarens telefonnummer sparas om användaren har uppgivit detta. För att använda Låneguiden är denna uppgift frivillig. Telefonnumret kan användas för att kontakta användaren i marknadsföringssyfte om ett sådant samtycke har givits särskilt.

Statistik och säkerhet

Cookiefil (sparas i användarens dator)
När en användare ansluter till någon av tjänstens servrar sparas en s.k. "cookiefil" i användarens enhet, och "cookiefilens" identifikationsnummer sparas i tjänstens databas. "Cookiefilen" sparas för att en ansluten användare ska kunna kännas igen, med syfte att låta användarens personliga inställningar vara tillgängliga även om besökaren inte behöver identifiera sig. "Cookiefilen" kan inte användas för att avslöja användarens personuppgifter. Du har möjlighet att förhindra att "cookiefiler" sparas på din enhet genom att korrigera din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera dock att "cookiefiler" är en nödvändig förutsättning för att denna tjänst, liksom flertalet andra tjänster, ska fungera.

IP-adress
Användarens IP-adress sparas för att identifiera och blockera användare vars beteende utgör en säkerhetsrisk.

4.3

Veloxia använder sig av de externa tjänsterna Google Analytics (för att erhålla statistik om antalet användare och användarnas beteende) och Cloudflare (för att förbättra tjänstens säkerhet och prestanda). Även dessa externa tjänster kan medföra att "cookiefiler" sparas i användarens enhet. För mer information om vilka uppgifter dessa tjänsteleverantörer sparar hänvisas till respektive tjänsteleverantörs personuppgiftspolicy. Veloxia förbinder sig att inte dela uppgifter med externa tjänsteleverantörer om uppgifterna kan användas för att identifiera en användare.

5

Datasäkerhet

5.1

Samtliga personuppgifter som sparas på tjänstens servrar krypteras med en säkerhetsnivå som är tillräcklig för att garantera oläsbarhet om ett intrång sker och information kommer en obehörig part tillhanda.

5.2

All kommunikation mellan användaren och tjänsten sker med en krypterad anslutning.

5.3

Veloxia arbetar kontinuerligt med att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister. Veloxia förbinder sig att lämna information om säkerhetsbrister som kan ha medfört att personuppgifter har kommit obehöriga tillhanda.

6

Dina rättigheter

6.1

Som registrerad har du rätt att få ett registerutdrag. I registerutdraget ska information om samtliga registrerade personuppgifter finnas.

6.2

Du kan som registrerad alltid begära att Veloxia uppdaterar inaktuella personuppgifter. Du kan även begära att Veloxia gallrar dina personuppgifter, oavsett om de är inaktuella eller inte.

6.3

Ett yrkande om att utnyttja de rättigheter som framgår ovan ska skickas till [email protected]

7

Gallring

7.1

De personuppgifter som finns sparade på tjänstens servrar gallras senast efter nedanstående angiven tidpunkt.

7.2
E-postadressEtt (1) år efter registrering, om inte den registrerade godkänner att uppgiften sparas en längre tid. Ett sådant godkännande måste förnyas varje år.
TelefonnummerEtt (1) år efter registrering, om inte den registrerade godkänner att uppgiften sparas en längre tid. Ett sådant godkännande måste förnyas varje år.
FörnamnNär uppgiften är inaktuell eller när den registrerade begär att gallring ska ske.
IP-adressEtt (1) år efter registrering. Gallringsfristen förlängs automatiskt med ett (1) år varje gång tjänsten används.
Övriga personuppgifterEtt (1) år efter registrering. Uppgifterna kan sparas ytterligare ett (1) år åt gången om användaren bekräftar att de fortfarande är aktuella.
7.3

Uppgifter som används i statistiksyfte kan sparas utan tidsgräns förutsatt att användaren inte kan identifieras genom uppgifterna.

8

Tillsyn

8.1

Datainspektionen är den myndighet som övervakar tillämpningen av GDPR. Veloxia står således, i egenskap av personuppgiftsansvarig, under Datainspektionens tillsyn. Har du synpunkter på Veloxias tillämpning av GDPR kan du ringa Datainspektionen på 08-657 61 00 eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected]inspektionen.se. Läs mer om GDPR på Datainspektionen.se.